Слово о вере христианской и о [вере] латинской

Преп. Ѳеодосій Печерскiй († 1074 г.)

Слово о вѣръ крестьяньской i о латыньскоі. Господи благослови.

Слово ми есть к тобѣ, княже Боголюбивый! Азъ Ѳедосъ, худый рабъ Пресвятыя Троица, Отца и Сына и Святаго Духа, вь чистѣі і правовѣрнѣі вѣрѣ роженъ, и воспитанъ в добрѣі наказанья правовѣрнымъ отцемъ и матерью, наказываюче мя добру закону, вѣрѣ же Латыньстѣй не прелучаітеся, ни объчая іхъ держати, і компанья ихъ бѣгати, і всякаго ученья ихъ бъгати, і норова іхъ гнушатися, и блюсти своихъ дочереі не давати за нихъ, ни у нихъ поімати, ни брататися, ни поклонитися, ни цѣловати его, ни с нимъ ізъ единаго судна ясти, ни пити, ни брашна ихъ приймати. Тѣмже паки у насъ просящимъ Бога ради ясти и пити — дати имъ, но въ ихъ судѣхъ; аще ли не будеть у нихъ судна, въ своемъ дати; потомъ измывши, дати молитву: занеже не право вѣруютъ, и не чисто живуть: ядять со псы и с кошками, і пьють бо свой сець; ядять лвы і дикие кони, і ослы, і удавленину, і мертвечину, і мѣдвѣдину, і бобровину, і хвостъ бобровъ, і въ говѣнье ядять мяса, пущаюче в воду; а 5 недѣлю поста во вторникъ черьньци іхъ ядять лой і всуботу постяться, і постившеся вечеръ ядять молока и яіца. А согрѣшають, — не отъ Бога просять прощенья; но прощають попове ихъ на дару. А попове ихъ не женяться законною женитвою; но с робами дѣти добываютъ, и служать невозбранно; а пискупи іхъ наложници держять, і на воіну ходятъ, і оплаткомъ служать. Іконъ не цѣлуютъ, ни мощей святыхъ; а крестъ цѣлують написавше на земли, і въставше попирають его ногами, мертвеца кладутъ на западъ ногами, а руцѣ подонь подложивше; женяще же ся у нихъ, поімають 2 сестрѣ; а крещаются во едино погруженье, а мы въ 3; мы крещающеся мажемся мѵромъ і масломъ, а они соль сыплютъ крещаемому в ротъ; имя же не нарицаютъ святаго, но кого прозовуть родители, в то iмя крестять. А глаголють Духа Святаго исходяща отъ Отца и отъ Сына. Іна многа злая дѣла суть у нихъ; развращеная погибель полная вѣра іхъ. Его же ни Жидове творятъ, то они творятъ. Много же и в Савьску ересь вступлютъ. Мнѣ же рече отець моі: ты же, чадо, блюдися кривовѣрныхъ, і всѣхъ іхъ словесъ; занеже исполнилася і наша земля злыя тоя вѣры; да кто спасая спасеть душю свою, въ правовѣрнѣі вѣрѣ живучи. Нѣсть бо іноя вѣры лучше нашеі, яко же наша чиста и свята вѣра правовѣрная. Сею бо вѣрою живущи грѣховъ избыти і муки вѣчныя гознути, но жизни вѣчныя причастнику быти і бес конца со святыми радоватися; а сущему въ иноі вѣрѣ іли въ Латъньстѣі, іли въ Арменьстѣі, нѣсть видѣти імъ жизни вѣчныя. Не подобаетже, чадо, хвалити чужее вѣры. Аще хвалить хто чужю вѣру, то обрѣтаеться свою вѣру хуля. Аще ли начнетъ непрестанно хвалити и свою, і чужю, то обрѣтаеться таковыі двоевѣрець: близъ есть ереси. Тыже, чадо, блюдися ихъ, и свою вѣру непрестанно хвали. Ни свойся книмъ; но бѣгаі ихъ, і подвизаіся въ своеі вѣрѣ добырыми дѣлы; милостынею милуі не токмо своея вѣры, но и чужыя. Аще ли видиши нага, іли голодна, іли зимою или бѣдою одержима: аще ли ти будетъ Жидовинъ, іли Срацинъ, іли Болгаринъ, іли еретикъ, іли Латинянинъ, іли ото всѣхъ поганыхъ, — всякого помилуі, и отъ бѣды избави я, яже можеши: и мъзды отъ Бога не лишенъ будеши. Богъ бо и самъ нынѣ поганыя набдитъ, яко же и крестьяны. Поганымъ же іновѣрцемъ в семъ вѣцѣ попеченье отъ Бога, а в будущемже чюжи будутъ добрыя дѣтели; мы же, живуще въ правовѣрнѣі вѣрѣ, здѣ есмы набдими Богомъ, а въ будущемъ вѣцѣ спасаеми Господомъ нашимъ Ісусъ Христомъ. Рече же ми отець моі: чадо, аще ти ся случить умрети по святѣі сеі вѣрѣ і Господа ради, то умри съ деръзновеньемъ за вѣру Христову: святіи бо по вѣрѣ умроша, да живи суть о Христѣ. Ты же, чадо, аще узриши нѣкія іновѣрныя свѣрнымъ прю дѣющи, лестью хотяща отвести отъ правыя вѣры, ты же вѣдая не скрый в собѣ, но помози правовѣрнымъ; аще имъ поможеши, то яко овча ізбавиши отъ устъ львовыхъ; аще ли умолчиши, то, яко отъемь у Христа, предаеши іхъ сотонѣ. Аще ти речеть прець: сию вѣру і óну Богъ далъ есть, ты же, чадо, рцы: то ты кривовѣренъ, мниши Бога двоевѣра, то не слышиши ли, окаянне, развращене злыя вѣры? Писанье глаголеть: единъ Богъ, едина вѣра, едино крещенье, — рече Господь: тако бо лѣпо есть намъ іскончати всю правду; да ее все ісполнивъ, толи вознесеся, і ученики посла на проповѣданье. Ты же по проповѣданью Апостольскому толико лѣтъ державъ правую вѣру, совратился еси на зловѣрье по наученью сотонину. Не слышите ли Апостола Павла глаголюща: аще ангелъ пришедъ снебесе благовѣстить вамъ, а не яко же мы благовѣстихомъ, да буди проклятъ? Вы же отринувше проповѣданье Апостольское і святыхъ отець ісправленье, і приясте неправду і вѣру развращену, полну многия погибели; того ради отъ насъ бысте отвержени; того ради имъ свами недостоіно сужитья приімати, ни къ Божественнымъ тайнамъ обще приступати, — ни імъ к нашеі, ни намъ къ ихъ: зане мертвымъ тѣломъ служите, мертва Бога призывающа. А мы служимъ живымъ тѣломъ, самого Господа жива видящи, одесную Отца сидяща: и паки придеть судити живымъ и мертвымъ. Вы же есте мертвиі, мертву жертву здѣваете: а мы живу Богу живу жертву приносимъ, чисту, непорочну, і животъ вѣчный обрѣсти. Тако бо писано: воздасться комуждо по дѣломъ его, о Христѣ Ісусѣ, о Господѣ нашемъ, Емуже слава. Аминь.

Печатается по изданiю: Памятники Древле-Русской духовной письменности: Посланіе преп. Ѳеодосія о вѣрѣ варяжской. // Журналъ «Православный собесѣдникъ», Казань. – 1865 г. – Книга II. – с. 325-328.